Webdesign ©

Mediáciou možno riešiť spravidla všetky druhy sporov, ktoré vznikajú z občianskoprávnych, rodinných, obchodno - záväzkových a pracovnoprávnych vzťahov. Mediácia je proces, v ktorom strany sporu požiadajú tretiu osobu o asistenciu pri ich pokuse o priateľské urovnanie sporu. Podmienkou mediácie je, že obidve strany súhlasia s účasťou na mediácii, čo je najzákladnejšia požiadavka pre uskutočnenie stretnutia s mediátorom.

Existujú spory, u ktorých je vylúčené, aby sa vyriešili mediáciou. Sú to spory, u ktorých to vylučujú vzťahy medzi sporiacimi sa stranami ale i spory, kde právne predpisy nedovoľujú vec riešiť týmto spôsobom a kde je nutné, aby existenciu alebo neexistenciu daného práva alebo právneho vzťahu určil súd.

Mediácia je vhodná pre tie osoby, ktoré pociťujú vnútorný nepokoj alebo majú otvorený spor  s inou osobou/osobami, s ktorými sú v rodinnom, pracovnom, obchodnom alebo občianskom vzťahu, potrebujú riešiť spor a  nemajú čas, silu a náladu na zdĺhavý súdny proces, nemôžu si dovoliť drahých právnikov a súdne poplatky, a chcú sa na riešení vzájomne dohodnúť bez účasti na súde.

Vhodnosť mediácie
mediacia domov_index
Domov
Mediácia
Prečo ja
Info
Referencie
Kontakt
mediacia preco ja info referencie kontakt domov_index