Webdesign ©

Mediácia sa  najčastejšie využíva pri riešení konfliktov v rodinných vzťahoch, kde môžeme rozlišovať rodinnú a rozvodovú mediáciu.

Rodinná mediácia sa zaoberá riešením konfliktov vzniknutých vo vzájomnom súžití v bežnom živote rodiny. Rozvodová mediácia je metódou riešenia konfliktov aj v rámci už prebiehajúceho rozvodového konania manželov. Mediácia v tejto oblasti prispieva nielen k vyriešeniu samotného problému, ale i k tak dôležitému zlepšeniu vzájomnej komunikácie strán a k ich ďalšej spolupráci. Umožní manželom, aby si vyjasnili problémové okruhy a mali vlastný podiel na vyriešení problému a na výsledku, ktorý považujú za správny. Spoločná zodpovednosť za rozhodnutie umožní predchádzaniu možnému vystupňovaniu sa ďalších konfliktov medzi partnermi. Využitie rodinnej mediácie má pozitíva jednak pre samotných účastníkov sporu a zároveň rešpektuje záujem detí, na ktoré by prípadný zdĺhavý súdny spor mal negatívny vplyv.

Mediácia v rodinnom práve je vhodná najmä pri rodinných a partnerských sporoch a to hlavne pri určovaní starostlivosti o dieťa, vyplácania výživného, definovania styku s dieťaťom po rozchode partnerov či vysporiadania spoluvlastníctva partnerov a upravenia majetkových vzťahov, ako aj hľadania spoločnej komunikácie medzi partnermi či už v bežnom živote alebo po ich rozchode. Rodinná mediácia sa týka najmä:

– rodinných a partnerských sporov (vzťahové mediácie),
– rozvodov,
– starostlivosti o deti,
– styku s deťmi po rozvode/rozchode,
– vysporiadania bezpodielového/podielového spoluvlastníctva manželov či partnerov a pod.

Mediácia v rodinnej oblasti je vhodná predovšetkým:

– na obnovenie komunikácie medzi vzájomne odcudzenými manželmi/partnermi,
– na dosiahnutie dohody o výchovy neplnoletých detí,
– na dosiahnutie dohody o styku rodičov s neplnoletým dieťaťom,
– na dosiahnutie dohody o výške výživného na neplnoleté deti,
– na dosiahnutie dohody o rozdelení spoločného majetku (bezpodielového/podielového
spoluvlastníctva manželov/partnerov),
– na riešenie sporov v rodine (pri rozvode a po ňom, pri dedičskom konaní),
– na hľadenie platformy pre obnovenie vzájomnej komunikácie medzi rodičmi a deťmi alebo učiteľmi a deťmi (generačné problémy v rodinách a v školách) a pod.

Vhodné druhy sporov: RODINNÉ SPORY
Domov
Mediácia
Prečo ja
Info
Referencie
Kontakt
mediacia preco ja info referencie kontakt domov_index