Webdesign ©

Mediátorom je fyzická osoba zapísaná v zozname mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, na ktorej sa osoby zúčastnené na mediácii dohodnú a ktorá funkciu mediátora prijme.

Mediátor musí byť neutrálna osoba. Nezávislosť a nestrannosť mediátora sú nevyhnutnými atribútmi výkonu mediácie. Mediátor je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s mediáciou. Nehľadá príčiny sporu ani „objektívnu“ pravdu, ale vedie zúčastnené strany k nájdeniu ich vlastného spôsobu riešenia, ktorý  bude pre obe strany prijateľný.

Mediátor
mediacia domov_index
Domov
Mediácia
Prečo ja
Info
Referencie
Kontakt
mediacia preco ja info referencie kontakt domov_index