Webdesign ©

Pre firmy je mediácia zvlášť vhodnou formou riešenia sporov. Ak má firma zdravo a funkčne reagovať na vzniknuté spory, je dôležité, aby tak robila s minimalizovaním peňažných i ľudských škôd. Mediátor sa snaží dosiahnuť vzájomnú dohodu strán, istým spôsobom otvára komunikáciu aj na miestach, kde by inak nebola možná. Po dosiahnutí dohody strany môžu, na rozdiel od sporu riešeného súdnou cestou, opäť pokračovať nielen v obchodných či pracovných, ale aj v osobných vzťahoch vo firme. Okrem sporov medzi firmou a externými subjektmi, ako sú spory medzi firmami a orgánmi štátnej správy a samosprávy je vhodné mediáciu použiť aj v oblasti spolupráce dvoch podnikateľských subjektov. Týka sa najmä nedodržiavania zmluvných podmienok, pri fúziách či deleniach firiem, pri riešení kooperačných vzťahov či v prípade e-komercie. Vo vnútropodnikovej politike je formou mediácie vhodné riešiť napríklad spory medzi spolumajiteľmi, medzi zamestnávateľmi a zamestnancami (odbory), spory medzi jednotlivými zamestnancami, pri vytváraní stratégií firmy či tvorbe firemnej politiky.

Firemná (vnútropodniková) mediácia je vhodná najmä:

– pri riešení sporov medzi spolumajiteľmi,
– pri riešení sporov medzi zamestnávateľom a zamestnancami (odbory),
– pri riešení sporov medzi jednotlivými zamestnancami,
– pri narušovaní integrity riadenia,
– pri zmenách podnikateľských zámerov, vytváraní stratégie firmy, konsolidácii či transformácii,
– pri vytváraní či zmenách podnikovej kultúry a pod.

V oblasti spolupráce dvoch podnikateľských subjektov je mediácia vhodná najmä:

– pri nedodržaní zmluvných podmienok,
– pri fúziách či delení firiem,
– pri tvorbe dlhodobých zmluvných vzťahov,
– pri riešení kooperačných vzťahov,
– oblasť e-komercie a pod.

Vhodné druhy sporov: FIREMNÁ MEDIÁCIA
Domov
Mediácia
Prečo ja
Info
Referencie
Kontakt
mediacia preco ja info referencie kontakt domov_index